DECYZJA NR RzPP-DPR-WPZ.45.12.2018.PP

DECYZJA  NR RzPP-DPR-WPZ.45.12.2018.PP

Centrum Medyczne „Nad Brdą" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Dworcowa 63, 85-009 Bydgoszcz), zwanym dalej: „podmiotem leczniczym", przeprasza za stosowanie niezgodnych z prawem zasad udostępniania dokumentacji medycznej, informując, że:

  • opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie może przekraczać maksymalnych stawek określonych w art. 28 ust.4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stawki te są zmienne i zależą od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast wysokość opłaty za wysyłkę dokumentacji medycznej nie może przekraczać opłaty ustalonej przez operatora pocztowego, niezależnie od tego czy osoba upoważniona prowadzi działalność gospodarczą oraz od celu w jakim jest ta dokumentacja udostępniana,

  • każda osoba, która uiściła opłatę za przygotowanie i wysyłkę dokumentacji medycznej pocztą w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) może zwrócić się do podmiotu leczniczego o jej zwrot w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ww. opłatą a kosztem wysyłki tej dokumentacji ustalonej przez operatora pocztowego.