Opieka pielęgniarska

opieka piel

opiekę pielęgniarską dla naszych podopiecznych świadczy zespół doświadczonych pielęgniarek i położnych pracujących z lekarzami specjalistami,  samodzielnie w gabinetach zabiegowych oraz środowiskowo-rodzinnych.

Koordynator Średniego Personelu Medycznego   

mgr Izabela Pozańska
Tel. 52 518 34 75


 
GABINET ZABIEGOWY

W gabinecie zabiegowym wykonywane są na zlecenia lekarzy injekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glikemii, szczepienia osób dorosłych, opatrunki oraz prowadzona jest edukacja zdrowotna i udzielana pomoc przedlekarska w stanach nagłych. Naszym pacjentom gwarantujemy profesjonalizm  i komfort. Pacjenci ubezpieczeni w NFZ mogą korzystać bezpłatnie z opieki pielęgniarskiej. Gabinet wyposażony jest w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą  postępowania z pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Tel: 52 518  52 91 


 
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej świadczy kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku zamieszkania podopiecznych we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu. Zespół doświadczonych pielęgniarek środowiskowych zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych podopiecznych, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską, udziela pielęgniarskiej opieki diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, wykonuje zabiegi pielęgniarskie, promuje zdrowy styl życia i przeprowadza edukację zdrowotną. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna reprezentuje interesy osób zdrowych, chorych oraz niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego dla pacjenta obłożnie  chorego, inicjowanie,  przygotowanie  i aktywizowanie pacjentów do samoopieki, zapewnianie profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi, leczonymi w domu, pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym oraz wspieranie rodziny w opiece nad osobą w stanie terminalnym.


Opiekę nad pacjentami w środowisku zapewniają :


Marta Ostrowicka - mgr pielęgniarstwa , pielęgniarka środowiskowa
Katarzyna Rubczak - położna środowiskowo-rodzinna
Wiesława Smarzyńska
- starsza pielegniarka środowiskowa


Kontakt tel. 52 518  52 91 lub  tel. 52 518 34 72 

 


 
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

W gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej świadczona jest kompleksowa opieka położnicza w miejscu zamieszkania. Położna planuje i realizuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą w czasie połogu i noworodkiem. We współpracy z lekarzem poradni ginekologiczno-położniczej, pediatrą i lekarzem poz świadczy usługi położnicze, wykonuje zabiegi, edukuje i promuje zdrowie.

Opiekę nad pacjentkami w środowisku zapewnia :

Katarzyna Rubczak - położna środowiskowo-rodzinna


Kontakt tel.
 52 518  52 82